Els Estatuts

CAPÍTOL I

Denominació, finalitat, domicili, , àmbit, durada

Article 1.- Denominació. Amb el nom d’“ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS I AMICS DEL TÈXTIL” es constitueix una associació d’antics professionals del sector tèxtil llaner a l’empara de la Llei 7/1977 de 18 de juny, d’Associacions i Llei 4/2008 de 24 d’Abril, i d’acord amb aquests Estatuts.

Article 2. Finalitat. Les finalitats de l’ASSOCIACIÓ seran:

a)     Promoure la creació d’un Museu Tèxtil a la ciutat de Sabadell i la realització de convenis d’estudis, i el foment de la recerca,  la innovació i la investigació, en benefici del record històric i present del Sector Tèxtil de Sabadell.

b)    Promoure i fomentar la formació a tots els nivells mitjançant plans, estudis, cursos, programes, seminaris, etc.

c)     Realitzar tot tipus d’activitats formatives, de lliure disposició per banda dels associats, per sí mateixa o encomanant-les a tercers, en els locals de l’entitat o fora dels mateixos, amb personal propi o aliè, amb mitjans  propis o de tercers.

d)    Participar directament o indirecta, totalment o parcialment, en accions formatives promogudes per sí mateixa, pels associats, per entitats col·laboradores, per associacions d’àmbit igual o superior, per Organismes públics i privats, per Fundacions, per Administracions públiques, etc.

e)     Representar els seus associats davant l’Administració Pública catalana, els organismes privats,  així com en totes aquelles gestions relacionades amb aquestes finalitats dins el marc català.

f) Continuar fent la recollida de documentació, mostraris i maquinaria d’empreses tancades i catalogar-los, fitxar-los i informatitzar-los a fi de guardar la memòria de la indústria tèxtil a la història de la nostra ciutat.

 g) Fomentar el coneixement de la història i del patrimoni cultural i arquitectònic del sector tèxtil llaner.

 h) Promoure la imatge del sector tèxtil llaner a la societat, amb actuacions que ajudin a conèixer i valorar les seves característiques i aportacions a l’economia i a la cultura del nostre país.

i)    Promoure la relació i els intercanvis amb organismes internacionals vinculats amb el Sector Tèxtil.

Article 3.- Domicili. El domicili de l’Associació serà a la ciutat de Sabadell, carrer JARDI Nº 14 (cp. 08202) o en qualsevol altre lloc que en el futur pugui determinar  la seva Assemblea General. L’actual local es propietat del President de l’associació.

Article 4.- Àmbit.  L’àmbit de actuació de l’Associació serà el de Catalunya.

Article 5.- Durada. La durada de l’Associació  és il·limitada.

CAPÍTOL II

Personalitat Jurídica

Article 6.- L’ASSOCIACIÓ tindrà plena personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.

Gaudirà de capacitat per a ser subjecte de drets i obligacions i d’aptitud legal per a posseir béns de tota mena, immobles inclosos, així com de la facultat per a adquirir-los i alienar-los mitjançant el compliment dels requisits legals necessaris i allò que aquests Estatuts estableixen.

L’ASSOCIACIÓ es regirà pel que preveuen aquests Estatuts, els seus reglaments i altres disposicions legals sobre aquesta matèria.

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denuncia o comunicació. La junta directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronuncií l’assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

CAPÍTOL III

Dels Socis

Article 7.-

1.- Podran associar-se totes les persones que ho desitgin i que estiguin interessades en la història i desenvolupament de la indústria tèxtil amb especial interès en las persones relacionades directament o indirecta amb aquesta activitat, tant les que estan en actiu com les que ja no hi estan, i els ex professionals del sector tèxtil, (d’ara en endavant socis) que pertanyen prioritàriament a l’àmbit sectorial tèxtil llaner, i amb àmbit territorial que comprengui estatutàriament tot el territori català o superior, i amb la seva seu i domicili social a Catalunya, que siguin admeses conforme l’article 8 d’aquests Estatuts.

Podran ser nomenats Socis d’Honor, exempts de l’abonament de quotes, aquells que siguin proposats per a aquesta distinció per la Junta Directiva o el President, prèvia consulta i aprovació de l’assemblea General, d’antre les persones que reuneixin qualitats rellevants o realitzin un servei meritori a l’Associació.

Tindran el caràcter de Socis Col·laboradors les persones, empreses o entitats que, amb independència de pertànyer a l’àmbit territorial de l’Associació estiguin interessades en les finalitats de la mateixa i li prestin el seu concurs econòmic.

2.- Per a associar-se, totes les associacions o entitats que reuneixin les condicions de l’apartat 1 del present article, haurà d’elevar un escrit a la Junta Directiva sol·licitant l’admissió. Si es tracta d’una entitat haurà d’ajuntar-se a la petició còpia dels estatuts de l’entitat així com declaració expressa d’acceptar els presents Estatuts. La petició d’admissió passarà, previ informe de la Junta Directiva a l’assemblea General que en el termini màxim de dos mesos haurà de resoldre sobre l’admissió.

3.- La representació, en el cas d’entitats membres, davant l’Associació l’ostentaran els seus representants legals o les persones o entitats expressament delegats.

Article 8.- L’assemblea General considerarà en cada cas, previ informe de la Junta Directiva, la sol·licitud escrita per a l’ ingrés a l’Associació  i registrarà la inscripció en un llibre d’altes i baixes d’associats.

Per a donar-se de baixa només caldrà una comunicació adreçada al President de l’Associació expressant la seva decisió en aquest sentit essent efectiva des de l’1 de Gener del proper any al de la comunicació formal de la baixa.

Article  9.- Seran drets dels socis tenir veu i vot en l’assemblea General de l’Associació. Podran també ser electors i elegibles per a exercir tots els càrrecs socials de la manera que aquests Estatuts estableixen.

Article 10.- Són obligacions del socis:

a)     Col·laborar lleialment amb l’entitat a fi que aquesta pugui aconseguir les seves finalitats.

b)    Formar part dels òrgans de Govern i Gestió en el cas de que es presentin i siguin elegits.

c)     Facilitar a  l’Associació totes aquelles dades que siguin útils, sobre les quals la associació mantindrà la reserva obligada, encara que podrà fer-ne ús globalitzat i anònim.

d)    Satisfer puntualment les quotes i contribuir a les derrames passives que amb caràcter extraordinari puguin haver estat establertes.

Article 11.- El soci que deixi de satisfer la quota corresponent o les derrames obligatòries i mantingui la seva actitud desprès d’haver estar requerit per escrit i en el termini que amb caràcter general l´Assemblea General determini, serà donat de baixa de la Associació, amb pèrdua de tots els seus drets.

Article 12.- Es perdrà la qualitat de soci:

a)     Per renúncia voluntària.

b)    Per dissolució de l’Associació.

c)     Per acord de l’assemblea General , previ informe de la Junta Directiva, quan concorrin causes que, d’acord amb els presents Estatuts, hagin de motivar aquesta resolució.

d) Deixar de pagar les quotes o altres obligacions econòmiques. I en general per incompliment d’aquets Estatuts.

CAPÍTOL IV

Règim Econòmic 

Article 13.- L’associació, per tal de sufragar les seves necessitats econòmiques, comptarà amb:

  • La quota anual que satisfarà cada soci.
  • El fons social.
  • Les derrames que puguin ser establertes.
  • Els llegats, donacions, subvencions o qualsevol altra mena d’ingressos.

Article 14.- La quota anual inicial, la finalitat de la qual serà fer front al pressupost ordinari anual, serà fixada per la Junta Directiva i aprovada per l’assemblea General i serà igual a 5 € anuals.

Article 15.- El fons social serà constituït a través de la quota d’entrada i amb els romanents pressupostaris que l’assemblea General determini aplicar per a aquesta finalitat.

La  funció del fons social serà la de dotar  a l’Associació de capacitat financera per tal de fer front a les possibles situacions extraordinàries que puguin alterar el pressupost anual, independent de les derrames que per a la mateixa finalitat puguin ser establertes.

Article 16.- La Junta Directiva podrà proposar, en situacions excepcionals, a l’assemblea General, l’aprovació de derrames econòmiques per a atencions o despeses de caràcter extraordinari.

Si l’assemblea General n’aprova l’establiment, les dites derrames tindran caràcter obligatori i caldrà que siguin ateses pels socis.

Article 17.- Tant la quota d’entrada com l’anual, o les derrames obligatòries que puguin ser establertes, no seran en cap cas reintegrables als socis.

CAPÍTOL V

Govern. Gestió. Representació i control.

Article 18.- Els òrgans de govern gestió i representació i control de l’Associació  són:

La  Assemblea General de Socis.

La Junta Directiva.

Article 19.- L’ASSOCIACIÓ es regirà per les directrius i decisions de la seva Assemblea General de Socis; i, en compliment d’aquestes directrius i decisions, la Junta Directiva exercirà les seves funcions.

La Junta Directiva, com a òrgan operatiu de govern de l’Associació , estarà integrat pels representants elegits, en votació directa i secreta, pels socis que formen part de la Assemblea General.

La representació de l’Associació i la presidència dels diversos òrgans de govern i de gestió, serà a càrrec del President, del Vicepresident, o del membre de la Junta que aquest delegui.

El Control econòmic, en general, serà competència del Tresorer.

De la Assemblea General

Article 20.- La Assemblea General és l’òrgan de manifestació de la voluntat dels socis, expressada en acords. Està integrada per tots els socis membres.

Article 21.- La Assemblea General, la presidirà el President o qui estatutàriament el substitueixi; assistit pel Secretari.

Article 22.-

a)     Els acords adoptats vàlidament per la Assemblea General de Socis, convocada, constituïda i desenvolupada d’acord amb els Estatuts, obligaran tots els socis.

b)    Sense perjudici del que preveu l’apartat c), els acords de la Assemblea General seran presos mitjançant la votació dels presents, i representats per escrit i caldrà la meitat més un dels vots per a donar-los validesa. En cas d’empat decidirà el vot del President..

c)     Per al còmput del quòrum de la Assemblea General es tindrà en compte els socis presents o representats per escrit

d)    Per a l’adopció dels acords indicats en els apartats f),g),i),k),l) i m) de l’Article 28, caldrà el vot secret de les dues terceres parts dels socis presents o representats per escrit.

e)     Les comunicacions tret de que s’estableixi una forma específica es podran realitzar per correu ordinari, electrònic o fax.

f)      Les comunicacions de convocatòria de l’assemblea General indicaran la data i hora, el lloc i l’Ordre del Dia com a mínim.

Article 23.- Seran requisits per a la convocatòria de l’assemblea General la citació a tots els socis per  comunicació adreçada  a l’ adreça que hagin comunicat en formalitzar la seva inscripció a l’Associació, o que posteriorment hagin notificat en cas de modificació.

Article 24.- L’assemblea General es reunirà com a mínim un cop l’any i caldrà convocar-la per comunicació als  associats amb deu dies naturals d’anticipació.

Article 25.- L’assemblea General serà  considerada legalment constituïda, en primera convocatòria,   amb l’assistència de la meitat més un dels socis de l’Associació, i mitja hora més tard sigui quin sigui el nombre de socis presents i representats.

Article 26.- L’assistència a l’Assemblea General serà, en el possible personal, si bé, tanmateix, podrà ser delegada la representació d’un soci en un altre.

La delegació de vot caldrà que sigui feta per escrit, indicant l’assemblea General a què es refereixi per a la qual serà únicament vàlida.

Article 27.- Oberta la sessió pel President es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior  i tot seguit es passarà a la discussió i votació dels assumptes fitxats en l’Ordre del Dia.

En l’assemblea General a celebrar  dins del primer trimestre de l’any, serà presentada per aprovació la Memòria de l’Exercici anterior , l’Estat de Comptes i el Pressupost del següent.

Article 28.- Competeix a l’assemblea General:

a)     L’aprovació de la Memòria  dels Estats de Comptes de l’Exercici i el Pressupost del següent.

b)    Ratificar el nomenament del Secretari General,   dels professionals i del personal administratiu al servei de l’Entitat.

c)     Interpretar aquests Estatuts.

d)    Resoldre totes aquelles qüestions, previstes o no en aquests Estatuts, que li sotmeti la Junta Directiva.

e)     L’aprovació de la quota d’entrada , si s’escau, i també de la quota anual.

f)      Elegir la Junta Directiva.

g)     Modificar aquests Estatuts, prèvia proposta de la Junta Directiva, per la qual cosa caldrà el vot favorable de més de les dues terceres parts dels vots presents o representats; en aquest darrer cas, per tal  que la delegació de vot sigui vàlida la convocatòria haurà de haver informat a l’associat del dret de disposar de les modificacions a sotmetre a votació..

h)     L’aprovació de les derrames presentades pel Junta Directiva.

i)       Acordar la dissolució de l’entitat.

j)       El trasllat del domicili social de l’entitat.

k)     Acordar els actes de disposició jurídica relativa a les compres, vendes i constitució de hipoteques sobre els béns immobles.

l)       Adoptar els acords per a vincular l’Associació amb altres associacions dels diferents àmbits territorials i funcionals existents o que puguin crear-se.

m)  Admissió de nous socis.

De la Junta Directiva

Article 29.- La Junta Directiva es l’òrgan  d’administració, representació i  gestor de l’Entitat per al desenvolupament de les decisions de la Assemblea General i el compliment de les finalitats d’aquests Estatuts.

La Junta Directiva estarà composat pel President, un Vicepresident un Tresorer un Secretari i un mínim de  dos vocals i un màxim de deu.

El Vicepresident substituirà al President en absència d’aquest.

Article 30.- La Junta Directiva  es reunirà, com a mínim una vegada cada sis mesos, i sempre que sigui convocat  pel President o ho sol·liciti un terç dels seus membres.

Tots els membres de la Junta Directiva han de ser associats i majors d’edat. Presidirà el president amb l’assistència del secretari general i els acords presos per la Junta Directiva seran presos per majoria.

Se’n faran solidaris tots els seus membres, llevat que sol·licitin que consti en Acta la seva disconformitat. En cas d’empat, decidirà el vot del President.

Article 31.- El mandat de la Junta Directiva  finalitzarà als quatre anys i es procedirà a noves eleccions.

Els seus membres podran ser reelegits.

Si durant la vigència de cada mandat es produís alguna vacant, serà proveïda per un membre de l’assemblea General. El President haurà d’informar de la seva decisió a l’assemblea General en la propera reunió de la mateixa.

Article 32.- Correspon a la Junta Directiva:

a)     Proposar a l’assemblea General, els programes d’actuació i de gestió i dirigir i realitzar els ja aprovats

b)    Sotmetre així mateix a l’assemblea General la memòria els pressupostos generals, la liquidació de comptes i el balanç anual de l’Associació, així com les quotes d’entrada i anual (ambdues, si s’escau) i les derrames extraordinàries.

c)     L’administració, representació i gestió de l’Entitat per al desenvolupament i el compliment de les finalitats d’aquesta.

Acordar els actes d’administració, representació judicial i extrajudicial acordant si fos procedent l’atorgament de poders amb l’amplitud i durada que es consideri oportuna.

La disposició jurídica relativa a tota mena de béns, tret dels immobles, les compres, vendes, alineacions, constitució de préstecs hipotecaris, etc., establint i acceptant  condicions, terminis i altres modalitats.

Decidir en matèria de cobraments i pagaments o obrir i cancel·lar comptes corrents o d’estalvi en Bancs i Caixes d’estalvi. Actuar davant de qualsevol administració per gestionar, tramitar i percebre qualsevol subvenció o ajuda.

d)    Establir els serveis d’estudi, d’assessoria i de gestió convenients per al bon desenvolupament de les finalitats de l’Associació.

e)     Nomenar el Secretari,  els professionals i el personal administratiu al servei de l’Entitat.

f)      Inspeccionar i vetllar per l’eficaç funcionament dels serveis de l’Associació.

g)     Acordar que es convoqui l’assemblea General, en el cas que circumstàncies especials o estatutàries ho aconsellin.

h)     Considerar les sol·licituds d’ingrés a l’Associació, els motius d’exclusió de socis i les propostes de Socis d’Honor.

i)       Acordar tot allò que per raons d’urgència no pugui ser consultat a l’assemblea General i sigui conduint cap a la bona marxa i la consecució de la major eficàcia de l’Associació, informant, en tot cas, en la propera reunió de l’assemblea General de les mesures adoptades.

Article 33.- Si durant els quatre anys en que la Junta Directiva exercirà les seves funcions el Vicepresident causés baixa, per qualsevol circumstància, serà suplert per un dels vocals, i el lloc que aquest deixi vacant, per un membre de l’assemblea General.

Si durant la vigència del seu mandat causés  baixa el President, la Junta Directiva podrà decidir:

a)     Que assumeixi la presidència el Vicepresident, durant la resta del mandat.

b)    Elegir, per a cobrir l’esmenta’t període, un nou President, a proposta de la Junta Directiva, de entre els membres d’aquest.

c)     Procedir a la convocatòria d’eleccions d’un nova Junta Directiva, el qual exercirà les seves funcions fins a la fi del període reglamentari.

Article 34.- Correspon al President representar l’Associació i promoure l’execució dels acords de tots els seus òrgans de govern i de gestió, d’acord amb les finalitats de l’Associació.

Són atribucions del President:

a)     Convocar i presidir les reunions de l’assemblea General i de la Junta Directiva, i totes aquelles altres que cregui convenient, així com establir l’Ordre del Dia i dirigir els debats.

b)    Vetllar per l’execució i el compliment exacte dels acords dels òrgans de govern, i donar les directrius, ordres o instruccions que cregui oportunes.

c)     Assumir la representació de l’Associació en tots els actes i gestions públiques o privades, signant els documents que calguin.

d)    Complir i fer complir els presents Estatuts i els Reglaments de l’Associació.

e)     Donar el vistiplau a les certificacions i actes de les reunions que hagi presidit, redactades pel Secretari.

f)      Delegar, de manera accidental o permanent, una o diverses de les seves funcions en el Vicepresident o altres membres de la Junta Directiva, informant  a l’assemblea General si aquesta delegació és permanent o el delegat així  ho instés; quan es tracti de facultats executives, podrà fer l’esmentada delegació en el Secretari.

Article 35.- Exercirà el càrrec de TRESORER el soci designat a tal fi per la Assemblea General .

Correspon al Tresorer:

a)     La custòdia dels fons, la supervisió de la comptabilitat i la determinació del control comptable adequat.

b)    Subscriure els documents per al control dels ingressos i l’extracció de fons de Bancs o Caixes d’Estalvi. En aquest sentit, serà registrada la seva firma, la del President, i la del Vicepresident de l’Associació i seran necessàries dues firmes per a l’extracció de fons.

c)     La supervisió dels pressupostos i la seva liquidació i totes aquelles funcions relacionades amb temes econòmics que cregui oportú.

d)    Podrà exigir la firma del Secretari,  o de la persona especialitzada en que aquest delegui, en tots aquells documents de tipus econòmic que li siguin presentats.

Article 36.- Correspondrà al Secretari:

a)     Assistir com a tal a totes les sessions dels òrgans directius de l’Associació, aixecar-ne acta, així com, gestionar l’execució dels seus acords.

b)    Actuar en representació del President, quan aquest així ho determini i es tracti de facultats merament executives.

c)     Vetllar pel compliment dels Estatuts de l’Associació i normes legals d’actuació, havent de fer els advertiments procedents, pe la qual cosa podrà demanar les assessories pertinents.

d)    Proposar a la Junta Directiva el nomenament dels professionals i del personal administratiu de l’Associació previ concurs selectiu.

CAPÍTOL VI

Dissolució de l’Associació

Article 37.-  L’associació  podrà dissoldre’s, per acord de l’assemblea General de socis expressament convocada a l’efecte.

Article 38.- Un cop acordada la dissolució, serà anomenada una Comissió Liquidadora, formada per la Junta Directiva i dos Interventors nomenats per l’assemblea General d’entre els seus membres, que procedirà a fer un inventari de l’actiu i del passiu de l’entitat.

Seguidament seran satisfets els deutes socials; del  romanent, si son béns mobles, accions, obligacions o altres títols o efectiu dinerari, la Comissió Liquidadora en donarà compte a l’assemblea General la qual decidirà el destí que cregui oportú, podent distribuir-lo entre entitats benefiques o culturals sense ànim de lucre.

L’assemblea General, un cop efectuada la liquidació dels bens immobles, decidirà el destí del romanent de bens immobles podent distribuir-lo entre les entitats benefiques o culturals, sense ànim de lucre, especialment de formació professional.

Si el resultat de la liquidació fos negatiu, el deute serà dividit a prorrata mitjançant una derrama aprovada per l’assemblea General.

Diligència.- Per fer constar que els Estatuts que figuren en aquests folis numerats de l’1 al 16, són els aprovats en la sessió constituent de l’Associació celebrada a Sabadell el 25  d’abril de 2014 i contenen les modificacions aprovades per l’assemblea general de data 26 de Novembre de 2014.

EL PRESIDENT                               EL SECRETARI

Firmat a Sabadell el dia 26 de Novembre del 2014.