Objectius

L’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil de Sabadell

D’acord amb el decret 8984 de 16 de setembre de 2015, fou inscrita al registre municipal d’entitats ciutadanes l’Associació de professionals i Amics del Tèxtil de Sabadell.

L’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil de Sabadell significa la consolidació del Grup de teòrics tèxtils sorgits de les avui desaparegudes Agrupacions professionals Narcís Giralt i té com a objectius:

  1. Promoure la creació d’un Museu Tèxtil a la ciutat de Sabadell i la realització de convenis d’estudis, i el foment de la recerca, la innovació i la investigació en benefici del record històric i present del Sector Tèxtil de Sabadell.

  2. Promoure i fomentar la formació a tots els nivells mitjançant plans, estudis, cursos, programes, seminaris, etc.

  3. Realitzar tot tipus d’activitats formatives, de lliure disposició per banda dels associats, per sí mateixa o encomanant-les a tercers en els locals de l’entitat o fora dels mateixos, amb personal propi o aliè, amb mitjans propis o de tercers.

  4. Participar directament o indirecta, totalment o parcialment, en accions formatives promogudes per sí mateixa, pels associats, per entitats col·laboradores, per associacions d’àmbit igual o superior, per organismes públics i privats, per Fundacions, per Administracions públiques, etc.

  5. Representar els seus associats davant l’Administració pública catalana, els organismes privats, així com en totes aquelles gestions relacionades amb aquestes finalitats dins el marc català

  6. Continuar fent la recollida de documentació, mostraris i maquinària d’empreses tancades i catalogar-los, fitxar-los i informatitzar-los a fi de guardar la memòria d ela indústria tèxtil a la història de la nostra ciutat.

  7. Fomentar el coneixement de la història i del patrimoni cultural i arquitectònic del sector tèxtil llaner.

  8. Promoure la imatge del sector tèxtil llaner a la societat, amb actuacions que ajudin a conèixer i valorar les seves característiques i aportacions a l’economia i a la cultura del nostre país.

  9. Promoure la relació i els intercanvis amb organismes internacionals vinculats al sector tèxtil. En queda exclòs tot ànim de lucre